Podmienky

Aktuálne podmienky nákupu pre ProductKeys.sk (Powered by Digital License Retailer AS – Organizačné číslo: NO 824 379 122 DPH).

Úvod

Tento nákup sa riadi nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami pre spotrebiteľský nákup tovaru cez internet. Nákup spotrebiteľov cez internet sa riadi najmä zákonom o zmluve, zákonom o kúpe spotrebiteľov, zákonom o marketingu, živnostenskom zákone a zákone o elektronickom obchode, pričom tieto zákony dávajú spotrebiteľovi podstatné práva. Zákony nájdete na https://lovdata.no/info/information_in_english. Podmienky tejto zmluvy sa nebudú vykladať ako obmedzenie zákonných práv, ale budú špecifikovať základné práva a povinnosti zmluvných strán obchodu.

Podmienky predaja pripravil a odporučil Nórsky spotrebiteľský úrad. Pre lepšie pochopenie týchto podmienok predaja si pozrite príručku Consumer Authority Guide tu.

1. Súhlas

Zmluva sa skladá z týchto podmienok predaja, informácií uvedených v riešení objednávky a akýchkoľvek špeciálne dohodnutých podmienok. V prípade rozporu medzi informáciami má prednosť to, na čom sa strany konkrétne dohodnú, pokiaľ to nie je v rozpore s záväznými právnymi predpismi.

Zmluvu dopĺňajú aj príslušné zákonné ustanovenia upravujúce nákup tovaru medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.

2. Časti

Predávajúcim je:

ProductKeys.sk

Adresa firmy:
Markens gate 8
4611 Kristiansand
Norway

Poštová adresa:
Postboks 12
4661 Kristiansand
Norway

Email: [email protected]
Telefón: +47 95553396 (len pre obchodné otázky)
Názov spoločnosti: Digital License Retailer AS
IČO: 824 379 122

a ďalej len predávajúci/predávajúci.

Kupujúcim je spotrebiteľ, ktorý zadáva objednávku a ďalej len kupujúci.

3. Cena

Cena uvedená za tovar a služby je celková cena, ktorú má zaplatiť kupujúci. Táto cena zahŕňa všetky poplatky a dodatočné náklady. Dodatočné náklady, o ktorých predávajúci pred kúpou neinformoval, nenesie kupujúci. Výnimky: Všetkým zákazníkom mimo Nórska sa z dôvodu exportu služieb účtuje 0 % DPH. Predajné ceny uvedené v internetovom obchode zahŕňajú túto sadzbu DPH vo výške 0%. Zákazníkom s adresou v Nórsku bude účtovaných ďalších 25 % z predajnej ceny zobrazenej v internetovom obchode.

4. Uzavretie dohody

Zmluva je pre obe strany záväzná po odoslaní objednávky kupujúcim predávajúcemu.

Dohoda však nie je záväzná, ak v ponuke predávajúceho v riešení objednávky v internetovom obchode alebo v objednávke kupujúceho došlo k preklepu alebo preklepu a druhá strana si uvedomila alebo si mala uvedomiť, že k takejto chybe došlo. .

5a. Platba

Predávajúci môže požadovať platbu za tovar od jeho odoslania od predávajúceho kupujúcemu.

Ak kupujúci pri platbe použije kreditnú alebo debetnú kartu, predávajúci si môže rezervovať kúpnu cenu na karte pri objednávke. Nabitie z karty sa uskutoční v deň odoslania položky.

Pri platbe na faktúru je faktúra vystavená kupujúcemu pri expedícii tovaru. Termín úhrady je uvedený na faktúre a je minimálne 14 dní od prijatia.

Kupujúci mladší ako 18 rokov nemôžu platiť dodatočnou faktúrou (v súčasnosti neponúkame platbu na faktúru).

5b. Digitálna peňaženka (“Moja peňaženka” v časti “Môj účet”)

Za každý nákup uskutočnený v internetovom obchode dostane každý registrovaný zákazník 10% z ceny nákupu do svojej digitálnej peňaženky (Cashback). Cashback je možné použiť v celom rozsahu na budúci nákup, a to na čiastočnú aj úplnú platbu za tovar. Digitálnu peňaženku je možné dobiť aj extra kreditom pomocou platobných metód v internetovom obchode. Na bankový účet nie je možné vyplatiť dobitý kredit ani Cashback. Zostatok vo vašej digitálnej peňaženke vyprší po 12 mesiacoch od dátumu nákupu/zárobku. Týka sa to zarobeného cashbacku aj manuálneho dobíjania peňaženky. Vyhradzujeme si právo odstrániť zostatok vo vašej digitálnej peňaženke a zablokovať váš účet, ak zistíme zneužitie služby.

6. Doručenie

Dodanie sa uskutoční okamihom prevzatia veci kupujúcim alebo jeho zástupcom (sériový kód hry alebo softvéru).

Všetky naše produkty sú dodávané digitálne vo forme produktového kľúča k produktu. Väčšina produktových kľúčov sa dodáva automaticky a je možné si ich vyzdvihnúť ihneď po zakúpení. Ako nájsť kód:

Ísť do “Môj účet” kliknutím na pravý horný roh webovej stránky: „Dobrý deň, [vaše meno]“.
Kliknite na “objednávky“. Nájdite správne ID objednávky a stlačte “ZOBRAZIŤ” úplne vpravo pod nadpisom “AKCIE”.
Pod celkovou sumou na stránke objednávky nájdete produktové kľúče pre každý zakúpený produkt.

AK NENÁJDETE PRODUKTOVÝ KĽÚČ:

Ak produktový kľúč nie je uvedený na stránke objednávky, bude vám automaticky zaslaný e-mailom do jednej hodiny od nákupu (pondelok – nedeľa 9:00 – 23:00 (UTC+2)).

Ak ste nedostali produktový kľúč do dvoch hodín, prosím kontaktuj nás.

7. Stornovanie objednávok

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy o dodávke digitálneho obsahu, ktoré sa nedodávajú na hmotnom nosiči, ak sa doručovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ berie na vedomie, že tým stratil právo na odstúpenie od zmluvy. (porovnaj § 22 n) práva na odstúpenie od zmluvy (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8)
Na druhej strane, na ProductKeys.sk chceme ponúknuť lepšiu zákaznícku skúsenosť, a preto ponúkame právo na vrátenie do 14 dní podľa článku 34 práva na odstúpenie od zmluvy. Vyžaduje to, aby sa kód produktu neuplatnil.
8. Oneskorenie a nedodanie – práva kupujúceho a lehota na nahlásenie reklamácie
Ak predávajúci nedodá tovar alebo ho dodá neskoro podľa dohody zmluvných strán a nie je to spôsobené okolnosťami kupujúceho, kupujúci môže zadržať kúpnu cenu, reklamovať plnenie, zrušiť zmluvu a/alebo podľa pravidiel kapitoly 5 zákona o nákupe spotrebiteľov. požadovať náhradu škody od predávajúceho. V prípade porušenia právomocí musí byť dôkaz v písomnej forme (napr. e-mail).

Plnenie

Ak predávajúci nedodá tovar alebo ho dodá neskoro podľa dohody zmluvných strán a nie je to spôsobené okolnosťami na strane kupujúceho, kupujúci môže zadržať kúpnu cenu, reklamovať plnenie, odstúpiť od zmluvy. a/alebo podľa pravidiel kapitoly 5 zákona o nákupe spotrebiteľov. požadovať náhradu škody od predávajúceho.

V prípade porušenia právomocí musí byť dôkaz v písomnej forme (napríklad e-mail).

Odstúpenie

Ak predávajúci nedodá produkt (produktový kľúč) v čase dodania, je kupujúci povinný vyzvať predávajúceho na dodanie v primeranej dodatočnej lehote na splnenie. V prípade, že predávajúci nedodá tovar v predĺženej lehote, môže kupujúci odstúpiť od kúpy.

Kupujúci však môže okamžite zrušiť kúpu, ak predávajúci odmietne dodať vec. To isté platí, ak bolo dodanie v dohodnutom čase rozhodujúce pre uzavretie zmluvy alebo ak kupujúci oznámil predávajúcemu, že rozhodujúca je dodacia lehota.

Ak je tovar (produktový kľúč) dodaný po dodatočnej lehote stanovenej spotrebiteľom alebo po dodacom termíne, ktorý bol rozhodujúci pre uzavretie zmluvy, je potrebné uplatniť nároky na zrušenie v primeranej lehote po tom, čo bolo kupujúcemu oznámené doručenie.

Odškodnenie

Kupujúci môže požadovať náhradu určitej straty v dôsledku omeškania. To však neplatí, ak predávajúci preukáže, že omeškanie je spôsobené prekážkou, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť, na ktorú nebolo možné v čase dojednania primerane brať ohľad, odvrátiť alebo prekonať následky.

9. Nedostatok tovaru – práva kupujúceho a lehota na uplatnenie reklamácie

Ak má vec vada, je kupujúci povinný v primeranej lehote po tom, čo ju zistil alebo mala byť zistená, oznámiť predávajúcemu, že bude vadu uplatňovať. Kupujúci vždy včas oznámil, ak sa tak stane do 2 mesiacov. z toho, že vada bola zistená alebo mala byť zistená. Reklamáciu je možné uplatniť do dvoch rokov od prevzatia veci kupujúcim. Ak má vec alebo jej časť vydržať podstatne dlhšie ako dva roky, lehota na reklamáciu je päť rokov.

Ak má vec chybu a nie je to spôsobené kupujúcim alebo pomermi kupujúceho, môže kupujúci zadržať kúpnu cenu v súlade s pravidlami Zákona o kúpe spotrebiteľa, kapitola 6, vybrať si medzi opravou a doručením, požadovať zníženie ceny, požadovať zrušenie zmluvy a/alebo požadovať náhradu z predaja.

Reklamáciu predávajúceho je potrebné uplatniť písomne.

Oprava alebo opätovné doručenie

Kupujúci si môže vybrať medzi požadovaním opravených nedostatkov alebo dodaním podobného tovaru. Predávajúci však môže reklamáciu kupujúceho namietať, ak je vybavenie reklamácie nemožné alebo ak má predávajúci neprimerané náklady. Oprava alebo doručenie sa musí vykonať v primeranom čase. Predávajúci v zásade nie je oprávnený vykonať viac ako dva pokusy o odstránenie tej istej vady.

Zľava

Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu z ceny, ak tovar nie je opravený alebo odoslaný. To znamená, že pomer medzi zľavnenou a dohodnutou cenou zodpovedá pomeru medzi hodnotou veci v chybnom a zmluvnom stave. Ak sú na to konkrétne dôvody, môže sa zníženie ceny namiesto toho nastaviť na hodnotu bez významu pre kupujúceho.

Odstúpenie

Ak nie je tovar opravený alebo opätovne doručený, môže kupujúci odstúpiť od kúpy aj vtedy, ak vada nie je zanedbateľná.

10. Práva predávajúceho v prípade omeškania kupujúceho

Ak kupujúci nezaplatí alebo nesplní iné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zákona a nie je to spôsobené predávajúcim alebo pomermi predávajúceho, môže predávajúci v súlade s pravidlami zákona o kúpe spotrebiteľa tovar odoprieť, požadovať plnenie dohody, požadovať zrušenie dohody a požadovať náhradu. od kupujúceho. Predávajúci môže podľa okolností požadovať aj úroky z omeškania, inkasné poplatky a primeraný poplatok za neprevzatý tovar.

Napĺňanie

Predávajúci môže kúpu ponechať a požadovať od kupujúceho zaplatenie kúpnej ceny. V prípade nedodania tovaru (produktového kľúča) predávajúci stráca svoje právo, ak bude s uplatnením reklamácie neprimerane dlho čakať.

Odstúpenie

Predávajúci môže vypovedať zmluvu, ak dôjde k závažnému omeškaniu alebo inému podstatnému porušeniu zo strany kupujúceho. Predávajúci však nemôže odstúpiť v prípade zaplatenia celej kúpnej ceny. Ak predávajúci stanoví primeranú dodatočnú lehotu a kupujúci v tejto lehote nezaplatí, predávajúci môže kúpu zrušiť.

Úrok z omeškania / poplatok za inkaso

Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v súlade s dohodou, predávajúci si môže uplatniť úrok z kúpnej ceny podľa zákona o úrokoch z omeškania. V prípade nezaplatenia môže byť reklamácia po predchádzajúcom upozornení zaslaná kupujúcemu a následne zodpovedaná za poplatky podľa zákona o vymáhaní pohľadávok.

11. Záruka

Záruka od predávajúceho alebo výrobcu dáva kupujúcemu práva nad rámec tých, ktoré už má kupujúci podľa kogentného zákona. Záruka preto neobmedzuje právo kupujúceho na odvolanie a reklamáciu v prípade omeškania alebo nedostatkov v súlade s odsekmi 9 a 10.

12. Osobné informácie

Zodpovednou osobou za spracovanie zhromaždených osobných údajov je predávajúci. Ak sa kupujúci nedohodne inak, v súlade so zákonom o osobných údajoch môže predávajúci zhromažďovať a uchovávať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby predávajúci plnil povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. Osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté iným osobám len v prípade, ak je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy zo strany predávajúceho alebo v zákonných prípadoch.

Aby sme Vám mohli čo najlepšie slúžiť, je nevyhnutné, aby sme mali o Vás ako zákazníkovi dostatočné informácie. Po preskúmaní toho, čo ukladajú informácie o našich zákazníkoch, sa domnievame, že u nás nie sú uložené žiadne citlivé alebo kritické údaje a že môžu byť zneužité.

Môžeme vás ubezpečiť, že naše interné postupy neumožňujú zvonka prijímať citlivé alebo kritické informácie.

Pri používaní našich platobných riešení nie sú uložené žiadne citlivé alebo kritické údaje.

Našou zásadou je, že nepredávame, neobchodujeme ani inak nešírime informácie o vás ako zákazníkovi tretej strane bez vášho súhlasu.
Všetky stránky pri ukladaní informácií sú bezpečne zabezpečené.

12.1 Ukladanie osobných údajov

Zákon o účtovníctve nám ukladá uchovávať údaje o transakciách po dobu 5 rokov. V záujme ochrany práv zákazníkov v súvislosti so zárukami a reklamáciami v súlade so zákonom o spotrebiteľských nákupoch, zákonom o nákupoch a našimi predajnými podmienkami uchovávame históriu nákupov po dobu 10 rokov.

12.2 Bezpečnosť osobných údajov

Na ProductKeys.sk majte zaužívané postupy a komplexné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa k vašim osobným údajom nedostali neoprávnené osoby a aby spracovanie údajov prebiehalo v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. Príkladmi takýchto opatrení sú hodnotenia rizík, implementácia organizačných a fyzických opatrení, rutiny riadenia prístupu a archivácie, ako aj rutiny na spracovanie údajov a následné žiadosti týkajúce sa práva na prístup, opravu a vymazanie.

Môžete si byť istí, že vaše osobné údaje uchovávame bezpečným spôsobom.

12.3 Zmena alebo vymazanie osobných údajov

Chcete si zmeniť meno alebo vymazať svoj účet u nás? Kontaktujte nás prosím na [email protected]

13. Riešenie konfliktov

Reklamácie sú adresované predávajúcemu v primeranej lehote, porov. Oddiely 9 a 10. Strany sa snažia vyriešiť všetky spory priateľsky. Ak sa to nepodarí, kupujúci sa môže obrátiť na Nórsku spotrebiteľskú radu so žiadosťou o sprostredkovanie. Nórska spotrebiteľská rada je k dispozícii na čísle +47 23 400 500 resp https://www.forbrukerradet.no/contact-us